فروشگاه لوازم قنادی امید
خشکبار
پودر پسته
198,000 تومان
پودر فندق
139,000 تومان
خلال پسته
249,000 تومان
پرک پسته
240,000 تومان
مغز پسته خام
180,000 تومان
میوه خشک
کرنبری خشک
285,000 تومان
غنچه گل سرخ
50,000 تومان
غلات
جو دو سر پرک
12,000 تومان
دانه های گیاهی